ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home Svaz
Stanovy Svazu PDF Tisk Email

Úplné znění novelizovaných Stanov původně Zájmového sdružení podnikatelů chmelem. Nové Stanovy schváleny dne 23. 11.2000 a upravené 17.6.2003, 3.11.2005 a 24.6.2008

Úvodní ustanovení

Svaz pěstitelů chmele České republiky (dále jen "Svaz"), dříve Zájmové sdružení podnikatelů chmelem, byl založen v souladu s ustanovením § 20f a následujících občanského zákoníku č. 40/1964 Sb..

Čl. 1 - Název a sídlo Svazu

Název Svazu zní : Svaz pěstitelů chmele České republiky
Zkrácený název Svazu zní: SPCH ČR
Název Svazu v anglickém jazyce zní: HOP GROWERS UNION OF THE CZECH REPUBLIC
Sídlo Svazu: Žatec, Mostecká 2580, PSČ 438 19

Čl. 2 - Postavení a předmět činnosti Svazu

Svaz je právnickou osobou, která je dobrovolným, neziskovým, samostatným, nezávislým, nevládním zájmovým sdružením, jehož činnost je převážně zaměřena na chmelařství.

Předmětem činnosti Svazu je obhajovat a prosazovat ekonomické a společenské zájmy svých členů, usilovat o rozvoj chmelařství a venkova, pomáhat svým členům v rozvoji jejich podnikatelských aktivit a za tím účelem jim poskytovat služby a poradenský servis v oblasti hospodářské, ekonomické, podnikatelské, obchodní, právní a sociální. Svaz zastupuje své členy při jednání s vládou České republiky a jinými státními orgány, v rámci tripartitních jednání, v agrární komoře, v mezinárodních organizacích. V souladu s obecně závaznými právními předpisy a Stanovami Svazu usměrňuje Svaz aktivity svých členů.

Zajišťuje přehled o plochách chmelnic dle údajů ÚKZÚZ, v zájmu regulace výroby a spotřeby chmele.

Podílí se na vydávání odborných časopisů, zejména svazového měsíčníku CHMELAŘSTVÍ. Zajišťuje vedení evidence nákupních smluv chmele, uzavřených v jednotlivých sklizňových ročnících v zájmu účelného využívání podpůrných dotačních prostředků.

Svaz plní funkci seskupení producentů chmele dle Nařízení Rady (ES) 1952/2005 a ve smyslu nařízení ES působí k plnění cílů daných těmito nařízeními, tj. k:

- stabilizaci obchodování produkce svých členů, viz Společná pravidla pro produkci a obchodování
- přizpůsobení produkce průzkumům trhu, zvláště zlepšení obměny odrůd a vysazování nových rostlin
- prosazování racionalizace a mechanizace pěstování chmele a sklizňových prací a tím zlepšení produkce
- řízení systému pomoci EU přidělováním pomoci každému členu svazu v poměru obdělávaných ploch chmele
- vypracování písemných Společných pravidel pro produkci a obchodování, která tvoří nedílnou součást těchto stanov (příloha č.1)

Svaz využívá prostředky EU k plnění výše uvedených cílů.

Čl. 3 - Členství ve Svazu

1. Členství ve Svazu je dobrovolné. Má formu řádného nebo přidruženého členství. Tato členství jsou rovnocenná.
2. Členem Svazu může být každá právnická osoba, bez ohledu na svou právní formu, která má sídlo na území České republiky a pěstuje chmel. Přidruženým členem může být každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky pěstující chmel.
3. Práva člena Svazu - právnické osoby vykonává fyzická osoba, která je statutárním orgánem členské právnické osoby, nebo pověřeným členem kolektivního statutárního orgánu členské právnické osoby nebo jiná fyzická osoba na základě zvláštního písemného zmocnění vystaveného statutárním orgánem člena Svazu.

Čl. 4 - Vznik členství

1. O přijetí žadatele o členství (dále jen "žadatel") rozhoduje na základě písemné žádosti žadatele představenstvo. Žádost musí obsahovat popis dosavadní podnikatelské činnosti žadatele, výpis z obchodního rejstříku ne starší než tři měsíce nebo registraci samostatně hospodařícího rolníka. Žádost musí dále obsahovat zvolenou formu členství a prohlášení žadatele, že pokud bude přijat za člena Svazu bude dodržovat bez výhrad Stanovy Svazu.
2. Představenstvo je povinno zajistit prověření pravdivosti údajů uvedených v žádosti.
3. Žadateli je rozhodnutí o přijetí či nepřijetí sděleno písemně. V případě nevyhovění žádosti o přijetí je žadatel oprávněn podat novou žádost nejdříve po uplynutí jednoho roku ode dne rozhodnutí, kterým nebylo jeho žádosti vyhověno.
4. Proti rozhodnutí představenstva se může žadatel odvolat k členské schůzi, která v této otázce rozhodne s konečnou platností.
5. Členství vzniká dnem rozhodnutí o přijetí, a to za podmínky, že nově přijatý člen Svazu uhradí nejpozději do jednoho měsíce od tohoto dne poměrnou část ročního členského příspěvku.
6. Členství ve Svazu vzniká stávajícím členům Zájmového sdružení podnikatelů chmelem,

Chmelařství, družstvu Žatec, schválením těchto Stanov na ustavující členské schůzi a přidruženým členům vzniká členství na základě podané přihlášky.

Čl. 5 - Pozastavení a zánik členství

A. Pozastavení členství

1. Na návrh představenstva může být členu Svazu pozastaveno členství. Důvodem pozastavení může být porušení obecně závazných předpisů a Stanov Svazu včetně neplacení členských příspěvků. Po dobu pozastavení členství se nemůže člen Svazu podílet na rozhodování orgánů Svazu a jeho zástupci nemohou být voleni do orgánů Svazu. Pokud je zástupce člena Svazu, jemuž je pozastaveno členství členem orgánů Svazu, je jeho účast v těchto orgánech na dobu pozastavení členství rovněž pozastavena. Nadále však musí plnit veškeré povinnosti člena Svazu. Vstup do likvidace nebo prohlášení konkurzu na majetek člena se považuje za důvod k pozastavení členství.
2. O ukončení pozastavení členství se rozhoduje obdobným způsobem jako o pozastavení členství. Pokud důvody vedoucí k rozhodnutí o pozastavení členství nepominou po dobu maximálně půl roku, podá představenstvo návrh na vyloučení člena Svazu. To neplatí v případě pozastavení členství z důvodu vstupu do likvidace nebo konkurzu na majetek člena.

B. Zánik členství

1. Členství zaniká:
a) písemným oznámením zaslaným představenstvu. Členství může být ukončeno po nejméně tříletém trvání členství (ve svazu, který plní funkci seskupení producentů podle právních předpisů EU). Člen musí informovat svaz nejméně 1 rok před zamýšleným ukončením členství. Při splnění výše zmíněným podmínek zaniká členství ke dni stanoveném v písemném oznámení člena.
b) zánikem člena Svazu,
c) vyloučením

2. Důvodem k vyloučení podle odst. 1 písm. c) může být dlouhodobé a nebo hrubé porušení obecně závazných právních předpisů nebo Stanov.
3. O vyloučení podle odst. 1 písm. c) rozhoduje představenstvo. Proti takovému rozhodnutí se lze odvolat ke členské schůzi. Odvolání nemá odkladný účinek. Vyloučený člen Svazu má právo požádat o opětovný vstup do Svazu po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí o jeho vyloučení. O jeho případném novém členství se rozhoduje stejně jako u každého jiného žadatele.
4. Člen Svazu, jehož členství zaniklo před zánikem Svazu nemá nárok na vrácení členských příspěvků.

Čl. 6 - Práva členů

1. Nevyplývá-li ze Stanov něco jiného, je právem člena Svazu zejména:
a) podílet se na veškeré činnosti Svazu, zejména se účastnit všech členských schůzí Svazu, na těchto hlasovat,
b) navrhovat zástupce do představenstva Svazu,
c) podílet se na výsledcích hospodaření Svazu,
d) využívat všech výhod člena Svazu,
e) obracet se na kontrolní komisi o přešetření závad v činnosti Svazu,
f) vystoupit ze Svazu

2. Pro potřeby hlasování na členské schůzi přísluší řádnému a přidruženému členu Svazu jeden hlas.

Čl. 7 - Povinnosti člena

1. Nevyplývá-li ze Stanov něco jiného, je povinností člena Svazu zejména:
a) přispívat k naplňování cílů a úkolů Svazu,
b) vystupovat vůči třetím osobám ve shodě s posláním a cíli Svazu,
c) informovat orgány Svazu o své činnosti uskutečňované v souvislosti s členstvím a plnit další informační povinnosti,
d) řídit se rozhodnutím orgánů Svazu,
e) platit včas a ve správné výši roční členské příspěvky,
f) plnit další povinnosti vyplývající ze Stanov,
g) předložit každoročně k 10.9. běžného roku aktuální stav o sklizňových plochách a výrobě chmele.
h) dodržovat "Společná pravidla pro produkci a obchodování"

Čl. 8 - Členské příspěvky


1. Výši členských příspěvků pro své členy stanoví svým rozhodnutím představenstvo Svazu, nejpozději do 31.3. běžného roku.
2. Členský příspěvek je stanoven ve výši 200 Kč / ha produkční plochy chmelnic ročně.
3. Členské příspěvky jsou splatné vždy k 30.11. běžného roku a jsou nevratné.

Čl. 9 - Orgány Svazu

1. Členové Svazu řídí a spravují záležitosti Svazu prostřednictvím jeho orgánů.
2. Orgány Svazu jsou:
a) členská schůze
b) představenstvo
c) kontrolní komise
d) dílčí členské schůze

2. Funkce člena orgánu Svazu se lze vzdát písemným prohlášením doručeným orgánu, ve kterém je funkce vykonávána. Členství v orgánu končí dnem, kdy takový orgán vzal vzdání se funkce na vědomí, nebo měl vzít na vědomí.
3. Zanikne-li členství fyzické osoby v některém z orgánů Svazu před skončením funkčního období úmrtím nebo vzdáním se funkce, provede se

- u člena představenstva nebo kontrolní komise kooptace náhradníka na návrh dílčí členské schůze, jejímž reprezentantem byl člen, jehož členství zaniklo
- u předsedy Svazu, místopředsedů Svazu nová volba orgánem, který je k provedení volby příslušný.

Členská schůze je nejvyšším orgánem Svazu. Jejími členy jsou zástupci organizací uvedených v čl. 3 těchto Stanov.

Schází se nejméně 1 x do roka. Mimořádnou členskou schůzi svolá s uvedením důvodu předseda představenstva nebo kontrolní komise, nebo požaduje-li to nejméně 1/3 členů Svazu.

Členskou schůzi svolává předseda představenstva písemně, alespoň 15 dní předem s uvedením programu jednání. Jednání řídí předseda nebo jím pověřený člen představenstva.

Členská schůze je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Svazu.

V případě, že se členská není usnášeníschopná, svolá předseda představenstva náhradní členskou schůzi, která se bude konat do 1 měsíce od termínu řádné členské schůze. Náhradní členská schůze se svolává písemně alespoň 15 dní předem se zachovaným programem jednání. K usnášení náhradní členské schůze se nevyžaduje přítomnost nadpoloviční většiny členů svazu.

K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů z hlasů přítomných.
K přijetí rozhodnutí o zrušení nebo přeměně Svazu v jinou právní formu je třeba, aby pro něj hlasovali alespoň dvě třetiny přítomných členů.

Při hlasování má každý člen jeden hlas.

Členská schůze projednává základní otázky dalšího rozvoje chmelařství a chmelařského podnikání, zprávu představenstva o činnosti Svazu a zprávu kontrolní komise Svazu.

Členská schůze

schvaluje

- Stanovy Svazu a jejich změny
- Jednací a volební řád Svazu
- počty členů volených orgánů Svazu
- roční účetní závěrku Svazu
- návrh na rozdělení a užití zisku Svazu, případně ztráty
- návrh na majetkové vypořádání Svazu

volí

- představenstvo

v počtu patnácti členů představenstva a jejich čtyř náhradníků tak, jak byli navrženi
dílčími členskými schůzemi jednotlivých oblastí a to na období pěti let. Z titulu svých funkcí jsou členy představenstva jednatel Chmelařského institutu, s.r.o. v Žatci a předseda Chmelařství, družstva Žatec.

V případě, kdy člen představenstva přestane vykonávat svou funkci v průběhu období na které byl zvolen, stává se členem představenstva náhradník z té oblasti, ze které byl i dosavadní člen představenstva volí

- kontrolní komisi

v počtu pěti členů a čtyř náhradníků na období pěti let tak, jak byli zvoleni na základě ustanovení Jednacího a volebního řádu Svazu.

Členská schůze je oprávněna jednat a rozhodovat o všech otázkách, které souvisejí s předmětem činnosti Svazu, jeho majetkem a hospodaření s ním, přičemž není oprávněna rušit a měnit rozhodnutí přijatá jinými orgány Svazu v rámci jejich působnosti, pokud by se změna či zrušení takového rozhodnutí mohla dotknout práv třetích osob.

Představenstvo

je voleno členskou schůzí a to v počtu podle schváleného Jednacího a volebního řádu Svazu.
Je nejvyšším orgánem Svazu v období mezi členskými schůzemi, kdy zajišťuje plnění úkolů Svazu.
Jednání představenstva svolává a řídí předseda Svazu. V jeho nepřítomnosti tuto funkci přebírají místopředsedové. Předseda a místopředsedové tvoří užší vedení Svazu.

Představenstvo

- volí předsedu a čtyři místopředsedy Svazu
- jmenuje tajemníka Svazu
- jmenuje likvidátory Svazu
- schvaluje vnitřní pravidla organizace Svazu
- předkládá členské schůzi k rozhodnutí návrhy na změnu předmětu činnosti
- projednává a doporučuje členské schůzi Svazu ke schválení roční účetní závěrku Svazu
- projednává a doporučuje členské schůzi Svazu ke schválení návrh na rozdělení a užití zisku Svazu
- projednává a doporučuje členské schůzi ke schválení návrh na majetkové vypořádání
- schvaluje dohodu o obchodování pro plnění činnosti dle Společných pravidel pro produkci a obchodování, část C.
Svazu při jeho zániku
- schvaluje členství pro přihlášené subjekty
- schvaluje výši členských příspěvků
- vykonává zaměstnavatelská práva vůči sekretariátu Svazu
- navrhuje vyloučení člena členské schůzi Svazu
- povinností členů představenstva z jednotlivých oblastí je informovat členskou základnu pravidelně o běžné činnosti Svazu. Koordinátory jsou předseda a jednotliví místopředsedové
- zřizuje odborné komise
- schvaluje na návrh předsedy systemizaci funkcí v exekutivě Svazu
Představenstvo se schází podle potřeby, nejméně lx za čtvrt roku. Sejde se vždy, požádá-li o to nejméně 1/3 členů nebo kontrolní komise.

Předseda představenstva je současně předsedou Svazu,
- je ústředním představitelem Svazu
- jedná jménem Svazu navenek, zejména s představiteli Parlamentu České republiky, vlády České republiky, ústředních úřadů státní správy, politických stran, ostatních organizací veřejného života v České republice, s představiteli jiných států a mezinárodních organizací
- uzavírá a podepisuje veškeré právní úkony jménem Svazu
- svolává a řídí jednání představenstva
- navrhuje systemizaci funkcí v exekutivě Svazu

Kontrolní komise

Kontrolní komisi volí členská schůze. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Kontroly provádějí členové komise na základě schváleného plánu, anebo závažného podnětu.

Kontrolní komise

- kontroluje veškerou činnost Svazu, dodržování finanční kázně, plnění povinnosti členů a prověřuje roční účetní závěrku
- za svou činnost odpovídá pouze členské schůzi
- funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva.

Čl. 10 - Právní subjektivita

1. Svaz je právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou.
2. Za Svaz jedná a činí právní úkony předseda Svazu, místopředsedové Svazu, tajemník
Svazu v rozsahu své působnosti podle Stanov. Jiní zaměstnanci Svazu jednají v rozsahu jim svěřených pracovních úkolů nebo na základě pověření.
3. Je-li k platnosti právních úkonů v pracovních, obchodních a občanskoprávních vztazích
a při uplatnění práva, předepsána právním řádem písemná forma, musí být tyto právní úkony jménem Svazu podepsány předsedou nebo jím pověřeným zástupcem.
4. Svaz je právním nástupcem Zájmového sdružení podnikatelů chmelem v plném rozsahu práv a povinností.
5. Běžnou činnost Svazu vykonává sekretariát v jehož čele stojí tajemník, případně předseda.

Za svou činnost odpovídá představenstvu. Zabezpečuje vedení běžné evidence, účetnictví a zpracování roční účetní závěrky. Pracovníci sekretariátu jsou ke Svazu v pracovně-právním poměru. Předsedovi bude stanovena odměna představenstvem Svazu. Členům představenstva a pověřeným pracovníkům budou hrazeny cestovní výdaje spojené s činností Svazu.

Čl. 11 - Majetek a hospodaření

1. Majetek Svazu tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, práva z podílových listů a jiná majetková práva.
2. Zdrojem majetku Svazu jsou zejména příjmy ze stanovených členských příspěvků, příjmy z vlastní činnosti, podílu na zisku společností zřízených Svazem, v nichž má Svaz majetkovou účast.
3. Majetek Svazu slouží k účelům, které jsou v souladu s posláním Svazu a v zájmu členů.
4. Svaz je povinen řádně hospodařit s majetkem, kterého nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti.
5. Svaz je jediným zakladatelem Chmelařského institutu, s.r.o. v Žatci.
6. Svaz vede samostatnou účetní evidenci o hospodaření s dotačními prostředky v rámci činností uznaného seskupení producentů.

Čl. 12 - Zrušení a likvidace Svazu

1. Svaz zaniká výmazem z registrace.
2. Svaz zaniká na základě usnesení členské schůze o zrušení, které se osvědčuje notářským zápisem.
3. Rozhodnutí členské schůze o zrušení musí obsahovat zásady majetkového vypořádání a jmenování likvidátora a současně určení osoby, která zažádá o výmaz z registrace.

Čl. 13 - Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Všechny spolupracující územní organizace a příslušné orgány státní správy obdrží písemné vyhotovení registrace Svazu.
2. Členové Svazu obdrží potvrzení o svém členství ve Svazu, a to formou evidenčního listu, jehož vzor zajistí představenstvo Svazu.

 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.