ČeštinaEnglish


Banner
Banner
Home Jednací a volební řád
Jednací a volební řád Svazu PDF Tisk Email
Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Jednací a volební řád je základním předpisem, který v souladu se stanovami podrobněji upravuje zásady činnosti orgánů, volbu a odvolání orgánů Svazu.

Čl. 2 - Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Svazu, kde členové uplatňují své právo řídit a spravovat záležitosti Svazu a kontrolovat jeho činnost.

2. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Svazu.K platnosti usnesení členské schůze je třeba souhlasu většiny hlasů přítomných členů.

3. Členská schůze se schází nejméně jednou do roka. Musí být svolána, požaduje-li to alespoň 1/3 všech členů Svazu nebo kontrolní komise. V těchto případech musí být členská schůze svolána bez zbytečných odkladů tak, aby se konala nejpozději do 21 dnů po doručení žádosti o její svolání.

4. O konání členské schůze, návrhu programu a řádné přípravě jejího jednání rozhoduje představenstvo Svazu. Navrhnou-li konání členské schůze členové Svazu nebo kontrolní komise, poznamená se to v zápise z jejich schůze a představenstvo projedná program s jejich zástupci.

5. Členskou schůzi svolává předseda Svazu písemným pozváním, alespoň 15 dní předem s uvedením programu jednání. Jednání členské schůze řídí předseda Svazu nebo jeho místopředseda.

6. Účast na členské schůzi je právem a povinností každého člena Svazu. Představenstvo může podle potřeby přizvat k účasti na členské schůzi i další osoby, které nejsou jeho členy.

7. Předsedající zahajuje jednání členské schůze oznámením, že je způsobilá usnášet se. Předloží členské schůzi ke schválení návrh pořadu jednání, návrh na zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a skrutátory. Podle potřeby podá návrh na složení návrhové komise, případně volební komise.

8. Do diskuze se lze přihlásit písemně i zvednutím ruky. Slovo v diskuzi uděluje předsedající, podle pořadí v němž se účastníci členské schůze do diskuze přihlásili. V diskuzi mohou vystoupit vedle členů Svazu i další osoby, které byly přizvány k účasti na členské schůzi,o jejich návrhu se nehlasuje.

Předsedající je povinen uzavřít diskuzi, shrnout úkoly, které z ní vyplynuly a nebyla-li zvolena návrhová komise, navrhnout usnesení jak zabezpečit projednávané úkoly.

9. Pořadí v němž se hlasuje o jednotlivých návrzích určuje předsedající. Byl-li přednesen pozměňovací návrh, hlasuje se nejprve o něm.

10. O navržených členech do představenstva, předložených dílčími členskými schůzemi, hlasuje členská schůze jako o celku.

11. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který má výstižně zachytit průběh jednání a přijatá usnesení. V zápise se uvede zejména datum a místo konání členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
Zápis o členské schůzi podepisuje předsedající, který odpovídá za jeho vyhotovení, zapisovatel a nejméně dva ověřovatelé zápisu. Listina přítomných se připojuje k zápisu společně s pozvánkou a podklady, které byly předloženy k jednotlivým projednávaným bodům. Zápisy z jednotlivých členských schůzí se číslují v pořadí, jak za sebou následují. Za jejich uchování zodpovídá předseda Svazu. Každý člen má právo si vyžádat zápis a jeho přílohy k nahlédnutí.

Čl. 3 - Dílčí členské schůze

1. Pro další činnost Svazu

- volí zástupce do představenstva
- volí zástupce do kontrolní komise
- informují členskou základnu o běžné činnosti Svazu

2. Volí zástupce své oblasti do orgánů Svazu dle následujícího klíče:

Oblast Žatecko

- jedenáct členů představenstva (z toho čtyři zástupci okresů Rakovník a Kladno) včetně jednatele Chmelařského institutu, s.r.o. v Žatci a předsedy Chmelařství, družstva Žatec
- dva náhradníky do představenstva (z toho jeden zástupce okresů Rakovník a Kladno)
- tři členy kontrolní komise (z toho jeden zástupce okresů Rakovník a Kladno)
- dva náhradníky do kontrolní komise (z toho jeden zástupce okresů Rakovník a Kladno)

Oblast Úštěcko

- dva členy představenstva
- jednoho náhradníka do představenstva
- jednoho člena kontrolní komise
- jednoho náhradníka do kontrolní komise

Oblast Tršicko

- dva členy do představenstva
- jednoho náhradníka do představenstva
- jednoho člena kontrolní komise
- jednoho náhradníka do kontrolní komise

3. K platnosti voleb je zapotřebí přítomnosti nejméně nadpoloviční většiny zástupců všech členů a souhlasu nadpoloviční většiny přítomných hlasů. V ostatních věcech se jednání dílčích členských schůzí řídí ustanoveními tohoto Jednacího a volebního řádu.

Čl. 4 - Představenstvo

1. Představenstvo je voleným orgánem, který spravuje záležitosti Svazu mezi členskými schůzemi. Za svoji činnost a rozhodování odpovídá členské schůzi. Zabezpečuje realizaci usnesení členské schůze.

2. Schůzi představenstva svolává předseda nebo pověřený místopředseda, zpravidla alespoň sedm dní předem, nebyl-li den schůze stanoven na předešlé schůzi představenstva. Představenstvo se musí sejít do 10 dnů na podnět kontrolní komise.

3. Předseda nebo místopředseda, který svolává schůzi, může na ni přizvat i další osoby, je-li účast těchto osob účelná, zejména se zřetelem na projednávané otázky. Tyto přizvané osoby se zúčastní představenstva s hlasem poradním.

4. Jednání představenstva je oprávněn se zúčastnit předseda kontrolní komise, nebo jím písemně pověřený člen kontrolní komise.

5. Jednání představenstva řídí předseda (místopředseda). Ten zahajuje jednání představenstva oznámením, zda je představenstvo způsobilé se usnášet a předloží ke schválení návrh pořadu jednání.

6. Představenstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna alespoň 1/2 členů představenstva.K platnosti usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

7. O jednání se pořizuje zápis, který má výstižně zachytit obsah a průběh jednání, přijatá opatření a usnesení. Zápis podepisuje předsedající, který odpovídá za jeho vyhotovení, zapisovatel a další dva členové představenstva jako ověřovatelé zápisu.

Čl. 5 - Kontrolní komise


1. Kontrolní komise kontroluje veškerou hospodářskou a společenskou činnost Svazu a projednává stížnosti jejich členů a pracovníků. Je nezávislá na orgánech Svazu a odpovídá pouze členské schůzi.

2. Schůze kontrolní komise se konají podle potřeby, nejméně však jednou za čtvrt roku. Kontrolní komise musí být svolána, jestliže o to písemně požádá třetina členů kontrolní komise nebo představenstva. V těchto případech musí být kontrolní komise svolána bez odkladů tak, aby se její schůze konala nejpozději do 14 dnů po doručení písemné žádosti.

3. Kontrolní komisi svolává její předseda, popřípadě jím písemně pověřený člen kontrolní komise, zpravidla alespoň sedm dní předem, nebyl-li den schůze dohodnut na předešlé schůzi kontrolní komise.

4. Předseda může přizvat na schůzi kontrolní komise i další osoby, jejichž účast může přispět k programu jednání kontrolní komise.

5. Pro řízení jednání kontrolní komise platí ustanovení o jednání schůze představenstva Svazu.

Čl. 6 - Volby orgánů

1. Členská schůze volí a odvolává členy představenstva a kontrolní komise na návrh dílčích členských schůzí.

2. Volené orgány se volí veřejným hlasováním. Pro platnost je třeba nadpoloviční účast všech členů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

3. Za řádnou přípravu voleb na příští funkční období odpovídá představenstvo, které k zabezpečení úkolů s tím spojených může zřídit komisi pro přípravu voleb.

4. Představenstvo a komise pro přípravu voleb dbají na to, aby návrhy na kandidáty do volených orgánů Svazu byly včas projednány.

5. Pro řízení voleb orgánů Svazu volí členská schůze veřejným hlasováním na návrh představenstva volební komisi.

6. Návrhy kandidátů do orgánů Svazu předkládá členské schůzi volební komise.

9. Pořadí v němž se hlasuje o jednotlivých návrzích určuje předsedající. Byl-li přednesen pozměňovací návrh, hlasuje se nejprve o něm.

10. O navržených členech do představenstva, předložených dílčími členskými schůzemi, hlasuje členská schůze jako o celku.

11. Z jednání členské schůze se pořizuje zápis, který má výstižně zachytit průběh jednání a přijatá usnesení. V zápise se uvede zejména datum a místo konání členské schůze, přijatá usnesení, výsledky hlasování a nepřijaté námitky členů, kteří požádali o jejich zaprotokolování.
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

Založeno na Joomla!, Design: Lukas Hajek - Imemine, Template:Free Joomla 1.5 Theme,Valid XHTML and CSS.